Dobre prawo pomaga rozwijać biznes.

Dowiedz się więcej

Zespół

Grzegorz Broniec

radca prawny

Prawnik i ekonomista. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w tym budowlanym, transportowym, spółek handlowych i konkurencji. Zajmuje się doradztwem w prowadzeniu projektów inwestycyjnych, transakcyjnym i korporacyjnym. Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami i organami administracji w sprawach gospodarczych, cywilnych i administracyjnych. Świadczy pomoc prawną przy negocjacjach i zawieraniu umów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane, umów o świadczenie usług oraz umów na dostawę infrastruktury. Opiniuje i konstruuje wewnętrzne akty normatywne spółek prawa handlowego.

Obecnie kieruje działem organizacyjno-prawnym spółki, będącej członkiem jednej z największych grup kapitałowych w Polsce.

Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych, biurach rachunkowych, organach administracji publicznej, sądach powszechnych oraz największych polskich przedsiębiorstwach o globalnym zasięgu działania. Świadczył pomoc prawną na rzecz firm m.in. z branży transportowej, turystycznej, medycznej, chemicznej i budowlanej, w tym zarówno inwestorów, jak również generalnych wykonawców i podwykonawców inwestycji.

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji oraz ekonomicznych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Włada językiem angielskim.

Piotr Dziedzic

prawnik/aplikant radcowski

Prawnik, wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca magisterska w Katedrze Prawa Cywilnego UJ pt.: „Charakter prawny ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i niejawnego know-how w prawie polskim i Unii Europejskiej, z uwzględnieniem brzmienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/943 z dnia 8.06.2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem”) oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (praca dyplomowa w Katedrze Finansów i Prawa UEK pt.: „Kształtowanie wynagrodzenia ryczałtowego w zamówieniach publicznych na roboty budowlane”.)

Doświadczenie zdobywał w krakowskich kancelariach prawnych o istotnej pozycji na rynku. W ramach swojej praktyki zawodowej doradzał podmiotom gospodarczym z branży budowlanej, deweloperskiej i transportowej. Doradztwo to obejmowało negocjowanie umów handlowych (w szczególności umów o roboty budowlane, prace projektowe i dostawy), ustalanie strategii i optymalizację procesów inwestycyjnych, po procesy cywilne związane z zapłatą wynagrodzenia do inwestorów i generalnych wykonawców.

Przedmiotem jego zainteresowań zawodowych są przede wszystkim prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo inwestycji budowlanych, kontrakty FIDIC, prawo zamówień publicznych, partnerstwo publiczno – prywatne oraz prawo spółek handlowych.

Brał udział w tworzeniu i zarządzaniu podmiotami trzeciego sektora. Biegle włada językiem angielskim.